WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (tzw. RODO).
25.05.2018 r.

Drodzy Czytelnicy i Użytkownicy,
na stronach dziennikmiejski.pl i dziennikmiejski.com są używane technologie, takie jak np. pliki cookies, tylko i wyłącznie w celu umożliwienia działania usługi – dostęp do treści opublikowanych na poszczególnych stronach i podstronach serwisu. Nie zbieramy i nie przetwarzamy Waszych danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam. Nie wykorzystujemy Waszych danych w celach marketingowych lub komercyjnych, jak również nie przekazujemy danych w tych celach do podmiotów trzecich.

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Regulacje te będą obowiązywać w takim samym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Dane osobowe to, według RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

W przypadku korzystania ze stron i podstron dziennikmiejski.pl i dziennikmiejski.com danymi osobowymi są np. adres IP i typ przeglądarki internetowej. Dane te mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (w tym wyświetlenia, aktualizowania i dalszego udostępniania treści) stron i podstron serwisów dziennikmiejski.pl i dziennikmiejski.com. Pliki te mogą być instalowane na urządzeniach, które są używane podczas korzystania z serwisów.

Dostawcą usługi, operatorem i administratorem danych osobowych udostępnianych przez Was na naszych stronach i podstronach jest Zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa (REGON: 242888558, KRS: 000041428) – dziennikmiejski.pl i KORNET Tomasz Nikodem, ul. Plac Dworcowy 12/2, 84-360 ŁEBA – kornet.eu – dziennikmiejski.com.

Dane przesyłane przez Was pocztą elektroniczną na adresy redakcji: dziennikmiejski@wp.pl i dziennikmiejski@gmail.com podlegają ochronie w oparciu o postanowienia regulaminów usług i polityk prywatności operatorów – Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Google Inc.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze stosowanymi przez nas regulacjami (łącznie z przepisami w ramach polityk i regulaminów ww. Zenbox sp. z o.o. oraz z przepisami prawa) przed przejściem na nasze strony i podstrony. Klikając przycisk „Akceptuję” lub zamykając okno informacyjne zgadzacie się na stosowanie naszej polityki prywatności, polityki coookies i polityki z zakresu RODO.

Redakcja
DziennikMiejski.pl i DziennikMiejski.com

 

Pozostałe regulacje:

 

REGULAMIN

I. WSTĘP

1. DziennikMiejski.pl to niezależny i niekomercyjny obywatelski serwis informacyjny.
2. Serwis został zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism jako DZIENNIK MIEJSKI A MAXIMIS AD MINIMA (nr 1911 w rejestrze)
3. W trakcie korzystania ze strony DziennikMiejski.pl Użytkownicy nie są zobligowani do podawania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, zawodu, wyznania czy pochodzenia.

II. REDAKCJA

1. Redakcja Serwisu DziennikMiejski.pl oraz DZIENNIKA MIEJSKIEGO A MAXIMIS AD MINIMA (zwanych dalej odpowiednio ,,Serwis” i ,,Dziennik”) nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną usługi informacyjne (udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkowników poprzez wyświetlenie strony internetowej o określonym adresie URL), usługi wyszukiwania (umożliwienie Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych wyszukujących i wyświetlających dane zapisane na serwerach Redakcji Serwisu i Dziennika) i usługi publikacji (publikacja/wyświetlanie bezpłatnych ogłoszeń o charakterze niekomercyjnym). W ramach usług informacyjnych Redakcja Serwisu i Dziennika udostępnia kanał RSS (Really Simple Syndication) umożliwiający Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, pobieranie części materiałów (dzieł) zamieszczonych na stronach Serwisu i Dziennika oraz ich zamieszczanie na innych stronach internetowych.
2. Redakcja Serwisu i Dziennika zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu i Dziennika oraz o dokonywanych w nich zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
3. Redakcja Serwisu i Dziennika nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisu i Dziennika materiałach (dziełach), komentarzach czy ogłoszeniach pochodzących od innych redakcji, wydawców polskich i zagranicznych.
4. Redakcja Serwisu i Dziennika nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu i Dziennika, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji we wszelkich aspektach aktywności życiowej.
5. Redakcja Serwisu i Dziennika nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania ze Serwisu i Dziennika przez Użytkowników.
6. Korzystając z Serwisu i Dziennika Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (w tym w szczególności z przepisami Konstytucji, prawa karnego i prawa cywilnego).
7. Użytkownicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie hardware, połączenie z siecią Internet, bezpieczną przeglądarkę internetową oraz inne wymagane oprogramowanie. Funkcjonowanie Serwisu jest oparte o rozwiązania systemowe platformy WordPress. Informacja na temat tej platformy można znaleźć na stronie:
pl.wordpress.org
8. Redakcja Serwisu i Dziennika zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług i treści (dzieł) może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz innych podobnych technologi.
9. Redakcja Serwisu i Dziennika nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody po stronie Użytkowników, które zostały spowodowane poprzez zagrożenia występujące w sieci Internet (w tym w szczególności poprzez włamanie do systemu Użytkowników, przejęcie ich danych osobowych i zasobów, udostępnianie fałszywych informacji i ofert, zainfekowanie sytemu Użytkowników wirusami, trojanami, aplikacjami szpiegującymi).
10. Redakcja Serwisu i Dziennika nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone błędy techniczne w działaniu Serwisu. Informacje o błędach technicznych można zgłaszać do Redakcji Serwisu i Dziennika poprzez podany adres kontaktowy e-mail.
11. Redakcja Serwisu i Dziennika zastrzega sobie prawo do wyłączania Serwisu na czas określony/nieokreślony.
12. Redakcja Serwisu i Dziennika zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia Serwisu i Dziennika po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronie Portalu RepublikaMiejska.pl

III. PRAWO AUTORSKIE

1. Redakcja Portalu i Dziennika zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów (dzieł) opublikowanych na łamach Dziennika i w zasobach Serwisu wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem umieszczenia informacji o Autorze (Twórcy) i Źródle.
2. Adnotacje ,,Dziennik Miejski”, ,,DziennikMiejski.pl” lub ,,dziennikmiejski.pl” jednoznacznie wskazują, że dany materiał (dzieło) został przygotowany własnoręcznie przez osobę, która jest członkiem Redakcji Serwisu i Dziennika.
3. Niedozwolone są jakiekolwiek modyfikacje opublikowanych materiałów (dzieł).
4. Redakcja Serwisu i Dziennika, udostępniając za pośrednictwem Serwisu i Dziennika materiały (dzieła) stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
5. Przedstawione powyżej zastrzeżenia mają odpowiednie zastosowanie także do materiałów redakcyjnych PAP udostępnianych Użytkownikom Serwisu i Dziennika.
6. Do materiałów (dzieł) przesyłanych Redakcji Serwisu i Dziennika powinno być załączone oświadczenie Autora (Twórcy) o wyrażeniu zgody na publikację materiału (dzieła) na łamach Dziennika i w zasobach Serwisu według reguł określonych w licencji Creative Commons .. .
7. O wszelkich naruszeniach przepisów prawa autorskiego należy niezwłocznie zawiadomić Redakcję Serwisu i Dziennika.
8. W zawiadomieniu należy uprawdopodobnić przypadek naruszenia przepisów prawa autorskiego.
9. Informacja o naruszeniu przepisów prawa autorskiego:
– powinna być przesłana listem poleconym lub drogą elektroniczmą wraz z podpisem Zawiadamiającego (własnoręcznym lub elektronicznym),
– powinna zawierać numer telefonu i adres e-mail Zawiadamiającego,
– powinna dokładnie wskazywać, na czym polega naruszenie,
– powinna dokładnie wskazywać, gdzie dany materiał (dzieło) zostało pierwotnie opublikowane
10. Zawiadamiający powinien liczyć się z odpowiedzialnością karną w przypadku podania fałszywych informacji.
11. Jeżeli Zawiadamiający uprawdopodobni, że dany materiał (dzieło) narusza właściwe przepisy prawa autorskiego, materiał (dzieło) zostanie niezwłocznie usunięty z zasobów Serwisu i Dziennika.

IV. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Użytkowników imiona, nazwiska i adresy e-mail nie będą przekazywane, sprzedawane i użyczane przez Redakcję Serwisu i Dziennika innym osobom, firmom (w tym agencjom reklamowym) czy instytucjom, chyba że Użytkownicy pisemnie wyrażą stosowną zgodę lub uprawniony organ państwa wystąpi do Redakcji Serwisu i Dziennika z wnioskiem o udostępnienie tych danych na potrzeby prowadzonych postępowań.
2. Redakcja Serwisu i Dziennika nie wykorzystuje adresów e-mail do celów reklamowych i promocyjnych.
3. W ramach Serwisu nie są tworzone rejestry/zbiory danych osobowych.

V. KOMENTARZE

Aktualnie nie jest możliwe komentowanie treści w ramach Serwisu i Dziennika.

VI. LINKI

1. Autorzy (Twórcy) materiałów (dzieł) mogą umieszczać linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście do zasobów innych stron internetowych.
2. Redaktor naczelny i Autorzy (Twórcy) materiałów (dzieł) dokładają starań, aby linki odsyłały do zasobów uznanych, wiarygodnych i bezpiecznych stron internetowych.
3. Redakcja Serwisu i Dziennika nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności (w tym zasad gromadzenia danych osobowych Użytkowników), którą stosują właściciele innych stron internetowych.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przed rozpoczęciem korzystania z zasobów Serwisu i Dziennika Użytkownicy powinni zapoznać się z aktualnym tekstem Regulaminu.
2. Aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie www.dziennikmiejski.pl w zakładce ,,Regulamin”.
3. Korzystając z Serwisu i Dziennika Użytkownicy potwierdzają, że zapoznali się z treścią Regulaminu, akceptują wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich do przestrzegania.
4. Każdy z Użytkowników zobligowany jest do bieżącego sprawdzania zmian Regulaminu.
5. Redakcja Serwisu i Dziennika zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda ze zmian Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na łamach Dziennika i w zasobach Serwisu.

Publikacja: 16-11-2016, 18:30

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem strony internetowej ,,www.dziennikmiejski.pl” (,,Serwis”) jest Redakcja
DZIENNIKA MIEJSKIEGO A MAXIMIS AD MINIMA (dalej określona jako ,,Redakcja”).

Koordynatorem prac w redakcji jest redaktor naczelny.

Niniejsza polityka prywatności (,,Polityka”) przedstawia zasady zarządzania danymi osobowymi osób korzystających z zasobów Serwisu (,,Użytkowników”) oraz udostępnianymi przez te osoby informacjami.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką przed rozpoczęciem korzystania z zasobów Serwisu.

Po zapoznaniu się z Polityką można podjąć świadomą decyzję o korzystaniu z zasobów Serwisu.

Redakcja i redaktor naczelny zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Polityki w dowolnym czasie.

Aby mieć pewność, jakie reguły Polityki obowiązują, należy sprawdzić datę ostatniej aktualizacji.

Dane osobowe to informacje, które pozwalają na identyfikację użytkowników oraz działań bezpośrednio związanych z takimi danymi.

Do danych osobowych zaliczamy m.in. nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Z zasobów Serwisu można korzystać bez podawania danych osobowych.

Korzystanie z zasobów Serwisu jest dobrowolne i nie wymaga subskrypcji.

Serwis nie wymaga od Użytkowników zakładania profili i kont.

Niektóre dane mogą być automatycznie pobierane od Użytkowników podczas korzystania z zasobów Serwisu. Takimi danymi mogą być dane dotyczące adresu Internet Protocol (IP), systemu operacyjnego, typu przeglądarki internetowej czy adresu kierującego do Serwisu (link). Tego rodzaju dane – jako dane o charakterze stricte bezosobowym i technicznym – są na bieżąco i niezwłocznie usuwane z zasobów Serwisu.

Dane osobowe podane przez Użytkowników nie są gromadzone i przechowywane w zbiorach danych.

Dane osobowe podane przez Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim (fizycznym i prawnym) w celach komercyjnych.

Dane osobowe podane przez Użytkowników mogą zostać przekazane właściwej instytucji, jeżeli jest to konieczne lub wskazane do zastosowania przepisów prawa lub procesów prawnych jak również do udzielenia odpowiedzi na zgodne z prawem żądania, roszczenia, wezwania i nakazy.

Dane osobowe podane przez Użytkowników mogą zostać przekazane właściwej instytucji, jeżeli jest to konieczne lub wskazane do podjęcia działań w związku z nieuczciwym, obelżywym czy niezgodnym z prawem zachowaniem Użytkowników.

Redakcja i redaktor naczelny nie ponoszą odpowiedzialności za działania podwykonawców lub innych osób trzecich.

Redakcja i redaktor naczelny nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych i innych informacji podanych przez Użytkowników bezpośrednio osobom trzecim.

Redakcja i redaktor naczelny zalecają zapoznanie się z dobrymi praktykami ochrony prywatności i bezpieczeństwa przed ujawnieniem danych osobowych i innych informacji bezpośrednio osobom trzecim.

W Serwisie mogą być dostępne odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Wszelkie dane osobowe, które mogą zostać przekazane (także automatycznie) do innych stron internetowych, podlegają zasadom polityk prywatności przyjętych przez właścicieli lub administratorów tych stron. Polityki te nie odnoszą się do Serwisu.

Redakcja i redaktor naczelny nie ponoszą odpowiedzialności za treści i dane dostępne na innych stronach internetowych oraz za roszczenia związane z zasadami polityk prywatności i bezpieczeństwa przyjętych przez ich właścicieli lub administratorów tych stron.

Redakcja i redaktor naczelny zalecają zapoznanie się z zasadami polityk prywatności i bezpieczeństwa przyjętych przez ich właścicieli lub administratorów innych stron internetowych przed bezpośrednim ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

Redakcja i redaktor naczelny podejmują środki w celu ochrony podanych danych osobowych i i innych informacji przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Należy jednak pamiętać, że pomimo starań żadne środki ostrożności nie są doskonałe lub nieprzekraczalne a żadna metoda transmisji danych nie jest objęta gwarancją z tytułu wrogiego przechwycenia czy wykorzystania.

Aby wysłać formularze dostępne za pośrednictwem Serwisu, należy zaakceptować Regulamin Serwisu.

Korespondencja oraz informacje wysyłane do Redakcji i redaktora naczelnego za pośrednictwem Serwisu powinny być zgodne z Regulaminem Serwisu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownicy, którzy korzystają z zasobów Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem formularzy, nie powinni podawać takich danych jak: nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, numer karty płatniczej czy innych szczególnie wrażliwych danych.

Redakcja i redaktor naczelny będą podejmować działania zmierzające do usunięcia takich danych z zasobów Serwisu niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Publikacja 16-11-2016 18:30

Pliki COOKIES

W ramach serwisu wykorzystywane są pliki COOKIES.

W każdej chwili Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików COOKIES, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez tego rodzaju pliki do urządzenia końcowego Użytkownika.

Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików COOKIES dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki COOKIES, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

W przypadku zmiany ustawień (ograniczenia/wyłączenia) dotyczących plików COOKIES korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików COOKIES (w kosekwencji ograniczenie/wyłączenie stosowania plików COOKIES może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie).

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień, oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików COOKIES.

Pliki COOKIES są to dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe) przechowywane
w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Pliki COOKIES zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki COOKIES nie służą identyfikacji Użytkownika (na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika).
Serwis internetowy może umieścić pliki COOKIES w przeglądarce internetowej tylko wtedy, kiedy przeglądarka to umożliwia.
Przeglądarka internetowa zezwala serwisowi internetowemu na dostęp jedynie do plików COOKIES umieszczonych przez ten serwis.
Serwis internetowy wykorzystuje dwa rodzaje plików COOKIES:
1. sesyjne – czyli pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu internetowego, wyłączenia (zamknięcia) przeglądarki internetowej,
2. stałe – czyli pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików COOKIES lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki COOKIES umożliwiają dostosowanie zawartości stron/serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizację korzystania z tych stron/serwisów. W szczególności pliki COOKIES służą rozpoznaniu podstawowych parametrów urządzenia Użytkownika i odpowiedniemu wyświetleniu strony/serwisu internetowego z jednoczesnym dostosowaniem do indywidualnych potrzeb.
Analiza i badania oglądalności umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk, które z kolei pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron/serwisów internetowych . Zebrane w ten sposób dane służą ulepszeniu struktury i zawartości stron/serwisów internetowych, jak również zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności tych stron/serwisów.
Pliki COOKIES zapisują informacje niezbędne do optymalnej pracy serwisu (w tym w szczególności w celu prezentowania treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych, zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, czyt też w celu utrzymania sesji Użytkownika).

Nie wykorzystujemy plików COOKIES do celów komercyjnych i reklamowych.

Przydatne informacje dotyczące plików COOKIES można znaleźć na stronach internetowych:

wszystkoociasteczkach.pl

www.allaboutcookies.org

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki lub urządzenia, wybór opcji „Akceptuję” lub zamknięcie okna informacyjnego oznacza zgodę na stosowanie na stronie polityki prywatności, polityki coookies i polityki z zakresu RODO. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close